Novým predsedom Európskeho parlamentu sa stal Antonio Tajani

Antonio Tajani (EPP, IT) bol v utorok zvolený za nového predsedu Európskeho parlamentu. Vo štvrtom kole voľby ho podporilo 351 poslancov, jeho protikandidát Gianni Pittella (S&D, IT) získal 282 hlasov.

Výsledky hlasovania po štvrtom kole voľby predsedu EP:

  1. Antonio Tajani (EPP, IT), 351 hlasov (+60 hlasov v porovnaní s tretím kolom)

  2. Gianni Pittella (S&D, IT), 282 hlasov (+83 hlasov v porovnaní s tretím kolom)

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v druhom kole: 633

Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania: 80

Počet všetkých odovzdaných hlasov v druhom kole: 713

Žiaden z kandidátov nezískal v prvých troch kolách voľby potrebnú absolútnu väčšinu všetkých právoplatne odovzdaných hlasov.

Spôsob voľby predsedu EP

Voľba predsedu Európskeho parlamentu je tajná a môže prebiehať v rámci až štyroch kôl. Uchádzači o vedúci post v EP môžu pred druhým a tretím kolom stiahnuť svoju kandidatúru, v tom istom čase však môže politická skupina alebo aspoň 38 poslancov nominovať nového kandidáta.

Ak žiaden kandidát nezíska absolútnu väčšinu platných hlasov odovzdaných v prvých troch kolách voľby, dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov v treťom kole postúpia do kola štvrtého. V poslednom kole bude predseda EP zvolený jednoduchou väčšinou právoplatne odovzdaných hlasov.

Infografika s portrétmi predsedu, podpredsedov a kvestorov 

 

Nové predsedníctvo Európskeho parlamentu.

V utorok 17. januára si poslanci Európskeho parlamentu zvolili svojho nového predsedu, stala sa ním taliansky ľudovec Antonio Tajani. Deň na to sa hlasovalo o štrnástich nových podpredsedoch a piatich kvestoroch. Ich zoznam nájdete v našej infografike.

Predseda, podpredsedovia a kvestori spoločne tvoria takzvané predsedníctvo, ktoré dohliada na vnútornú organizáciu Parlamentu. Predseda dohliada na všetku činnosť Parlamentu a zastupuje ho v právnych veciach a vzťahoch s vonkajšími aktérmi. Svoje úlohy, ako napríklad predsedanie plenárnemu zasadnutiu, môže delegovať na podpredsedov. Kvestori majú na starosti administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov.

Volebné obdobia Parlamentu trvá päť rokov, no mandát predsedu podpredsedov a kvestorov dva a pol roka. Preto sa volia vždy na začiatku a v polovici volebného obdobia.

V nadväznosti na utorňajšiu voľbu predsedu Európskeho parlamentu si poslanci v stredu v dvoch kolách tajnej voľby vybrali zo svojich radov štrnástich podpredsedov zo šiestich politických skupín. Kandidáti potrebovali na zvolenie absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. Parlament tiež do funkcie vymenoval piatich kvestorov, jedným z nich je poslanec Vladimír Maňka (S&D).

Prvé kolo voľby: Podpredsedovia EP v poradí, v akom boli zvolení:

  1. Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasov

  2. Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasov

  3. David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377hlasov

  4. Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasov

  5. Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasov

  6. Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasov

  7. Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasov

  8. Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasov

  9. Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasov

10. Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasov
Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 680

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 618

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 310

Druhé kolo voľby: Podpredsedovia EP v poradí, v akom boli zvolení:

11. Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO), 517 hlasov

12. Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL), 469 hlasov

13. Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT), 441 hlasov

14. Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE), 393 hlasov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 672

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 638

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 320

Poradie podpredsedov EP odráža výsledky hlasovania v jednotlivých kolách. Prvým podpredsedom sa stáva kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov v prvom kole. Nasledujú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku v danom kole a potom podpredsedovia zvolení v nasledujúcom kole – opäť podľa počtu získaných hlasov v momente ich zvolenia.

Piati novozvolení kvestori EP

 V stredu popoludní si poslanci zo svojich radov vybrali aj piatich kvestorov, ktorých zvolili aklamáciou. Poslanci následne elektronickým hlasovaním ustanovili ich poradie:

  1. Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), 459 hlasov

  2. Andrey Kovatchev (EPP, BG), 432 hlasov

  3. Vladimír Maňka (S&D, SK), 332 hlasov

  4. Catherine Bearder (ALDE, UK), 313 hlasov

  5. Karol Karski (ECR, PL), 213 hlasov

Článok priniesol web Európskeho parlamentu